Powered by Ajaxy
77645474 - 021

مأموریت ما کمک به نگهداری از افراد کم‌توان و ناتوان در منزل است.

مؤسسه خیریه معلولین محبان صادق (ع) اولین و تنها مؤسسه ای است که از مددجویان در منازل خودشان و در کنار خانواده هایشان حمایت به عمل می آورد. این خانواده ها شرایط ویژه ای دارند و بدلیل درونمایه های اعتقادی و ارتباطات قوی عاطفی که با معلول یا معلولین خود دارند، حاضر نیستند تحت هیچ شرایطی عزیزانشان را به مراکز نگهداری شبانه روزی بسپارند. در کانون گرم این خانواده ها، گاهی تا 5 معلول نیز نگهداری می شوند. لذا خدمات مؤسسه علاوه بر مددجویان گرامی به خانواده های محترمشان نیز تخصیص می یابد.. هم اکنون موسسه 431 خانواده محترم را که 605 معلول دارند تحت حمایت خود دارد.