Powered by Ajaxy
77645474 - 021

logo1

تعداد خانواده‌های تحت پوشش به صورت مستمر 440 خانواده می‌باشد. (این خانواده‌ها با توجه به نیازشان از کلیه خدمات مؤسسه استفاده می‌کنند.)

هزینه مستمری مددجویان: 1464450000

هزینه ارزاق مددجویان: 1968464500

هزینه پرسنلی: 883021790

هزینه اداری: 73457500

هزینه تلفن،‌آب،‌برق و گاز: 67819000

هزینه ساخت قلک: 4150000

هزینه البسه و جهیزیه: 70117000

هزینه‌های عمومی: 720893837